Bezpieczeństwo
w miejscu pracy

Świadczymy usługi z zakresu opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zabezpieczenia stanowisk przed wybuchem, oceny zagrożenia wybuchem oraz oceny ryzyka wybuchu.

 1. Hirpol Kursy
 2. /
 3. Instrukcje PPOŻ

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

​Świadczymy usługi z zakresu opracowywania dokumentów:

 

 • Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Zabezpieczenia stanowisk przed wybuchem
 • Oceny zagrożenia wybuchem
 • Oceny ryzyka wybuchu
Instrukcje PPOŻ

Zagrożenie wybuchem – opracowanie kompleksowe

​Opracowanie dot. zagrożenia wybuchem może mieć formę Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, w którego skład wchodzi Ocena zagrożenia wybuchem oraz Ocena ryzyka wybuchu.

W takim zestawieniu opracowanie ma charakter kompleksowy i zawiera w sobie wszystkie aspekty brane pod uwagę przez komórki kontrolne Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy (uznaniowo również ubezpieczyciela) w aspekcie zagrożenia wybuchem, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

 • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • wskazanie zasięgu stref zagrożonych wybuchem,
 • przedstawienie czynników mogących zainicjować zapłon.

Wyżej wymienione dokumenty będą sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, przede wszystkim rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. poz. 109 nr 719 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. poz. 138 nr 931).

Zakres dokumentacji:

 

 1. Identyfikacja atmosfer wybuchowych

  • Właściwości fizyczne i chemiczne substancji stwarzającej ryzyko wybuchu;
  • Opis instalacji i procesu, w którym może powstać atmosfera wybuchowa;
  • Identyfikacja źródeł emisji substancji wybuchowej do pomieszczeń (otoczenia);
  • Wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem z ich klasyfikacją na strefy oraz zasięgiem stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach oraz przestrzeni zewnętrznej;
 2. Ocena ryzyka wystąpienia wybuchu

  • Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia mieszaniny wybuchowej;
  • Ocena ekspozycji na potencjalny czynnik inicjujący wybuch;
  • Ocena potencjalnych skutków wybuchu;
  • Ocena ryzyka wystąpienia wybuchu;
 3. Zapobieganie występowaniu zagrożenia wybuchem i ochrona przed skutkami wybuchu

  • Środki ochronne, które powinny zostać podjęte w celu spełnienia wymagań oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu
  • Środki techniczne
   • Środki zapobiegające tworzeniu się atmosfery wybuchowej
   • Opis sposobów unikania zapłonu atmosfery wybuchowej
  • Środki organizacyjne
   • Przedsięwzięcia organizacyjno-prawne
   • Przestrzeganie odpowiednich procedur
  • Terminy dokonywania przeglądu środków ochronnych
   • Kontrola i konserwacja instalacji oraz urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  • Ochrona osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy
 4. Załączniki
  • Deklaracja pracodawcy dotycząca zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem
  • Instrukcja pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  • Zezwolenie na wykonywanie pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  • Cześć graficzna obrazująca rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Dokumenty przygotowywane są w zgodzie z wytycznymi z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. poz. 109 nr 719), w skład czego wchodzą:

 

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników,
  z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję
Instrukcje PPOŻ

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania